ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023

„Celým rokem krok za krokem…““

Záměrem školního vzdělávacího programu pro školní rok 2020/2021 je umožnit dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Rozvíjet osobnost dítěte, jeho individualitu, jeho vzdělávací potenciál a citový postoj k ostatním lidem, světu kolem nás, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi.

Pro splnění tohoto záměru vzdělávacího programu školy se zaměříme na:

  • Uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je hra nebo jiná pro děti zajímavá činnost;
  • Na tvořivost učitelek při uplatňování vzájemného propojení vzdělávacích oblastí při plánování denních nabídek činností;
  • Na posilování dětské zvídavosti a prožitkové učení;
  • Na motivační činnosti před řízenými činnostmi;
  • Na spojení vzdělávacích témat se životem a s učením nápodoby v praktickém životě;
  • Na realizování evaluačních analýz obsahu, metod a forem denní nabídky činností;
  • Na písemné záznamy zaměřené na rozvoj dítěte;
  • Na spolupráci s rodinou na akcích prohlubujících klima důvěry mezi rodiči, školou a dětmi.

ŠKOLNÍ ŘÁD

Řád Mateřské školy v Březové, Smetanova 218 upravuje: organizaci, provoz, řízení, partnerské vztahy a práva a povinnosti dětí, rodičů, zaměstnankyň a partnerských organizací s přihlédnutím k místním podmínkám.

Řád MŠ vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn, zejména ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a dalším vzdělávání

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

1. Předmět úpravy
1.1 Ustanovení této směrnice se vztahuje ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen úplata), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.
1.2 Směrnice je upravena v souladu s § 123 odst.2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

2. Plátci
2.1. Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání

3. Základní částka úplaty
3.1 Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte s celodenním provozem činí 400,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.

4. Snížení základní částky
4.1 Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce MŠ sníží ředitelka MŠ základní částku úplaty stanovenou čl. 3 o polovinu, pokud dítě nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce ze závažných důvodů- nemoc, lázně… Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla uhrazena, bude mu příslušná výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem.

5. Snížení úplaty v případě přerušení provozu
5.1 V případě přerušení provozu MŠ v měsíci červenci nebo srpnu se úplata stanovená plátci vybírá takto: pokud je MŠ otevřena celý měsíc úplata je ve výši 400,- Kč, je-li pouze několik dnů je úplata vypočítaná na jednotlivé dny.
5.2 Pokud již úplata za příslušný kalendářní měsíc byla plátcem uhrazena, bude mu odpovídající výše úplaty vrácena v termínu dohodnutým se zákonným zástupcem.

6. Osvobození od úplaty
6.1 Osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání náleží dětem s povinnou školní docházkou (viz. §123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.).
6.2 Nárok na osvobození od úplaty prokáže zákonný zástupce dítěte, že opakovaně pobírá dávku pomoci v hmotné nouzi, dále pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ.
6.3 Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce MŠ prokáže.

7. Podmínky splatnosti úplaty
7.1 Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne kalendářního měsíce.
7.2 Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
7.3 Plátce hradí úplatu v hotovosti ve dnech určených vedoucí stravování. Tyto dny jsou zveřejněny na informačních tabulích školy.

8. Kontrola
8.1 Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitelka MŠ nebo jí pověření pracovníci.

9. Účinnost
9.1 Tato směrnice nabývá účinnost dnem 1. 9. 2019

Dne 24. 6. 2020


Informace GDPR

Dnem 25.5.2018 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů. Mateřská škola zpracovává osobní údaje v převážné většině na základě zákonných zmocnění a dále na základě smluvních vztahů.

Předmětné nařízení umožňuje subjektům osobních údajů využít svých práv na přístup k osobním údajům, právo na informace o zpracovávání, právo na opravu a výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku.

Bližší údaje bude možné získat od uvedeného data prostřednictvím vedení Mateřské školy Březová Smetanova 218 nebo pověřence na ochranu osobních údajů, který bude působit pro mateřskou školu.