Ředitelka Mateřské školy v Březové Smetanova 218, stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Ředitelka MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním popř. má doklad o tom , že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci -§34 odst. 5, školského zákona stanoví, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U předškolních dětí se toto potvrzení nevyžaduje.

Kritéria-bodový systém

Trvalý pobyt v katastru obce
– předškolák | 8 bodů
– dosažení 4 let do 31.8. | 7 bodů
– dosažení 3 let do 31.8. | 6 bodů
– dosažení 2 let do 31.8. | 5 bodů

Trvalý pobyt mimo katastr obce
– předškolák | 4 bodů
– dosažení 4 let věku do 31.8. | 3 body
– dosažení 3 let věku do 31.8. | 2 body
– dosažení 2 let věku do 31.8. | 1 bod

V případě rovnosti bodů rozhoduje dřívější datum narození dítěte.

Schválil: zřizovatel města Březová
Účinnost: 1.4.2021
Vydala: ředitelka Mateřské školy Březová, Smetanova 218, Bc. Sacherová Gabriela