Vnitřní řád školní jídelny při MŠ Březová

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vnitřní řád školní jídelny je vydáván v souladu

  • s § 30 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
  • s vyhláškou 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby.
  • s vyhláškou 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích
  • s 4 odst. 1-2 vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů – ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah stravování tak, aby se dítě , je-li v době podávání jídla přítomno v MŠ, stravovalo vždy.
  • Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou 107/2005 o školním stravování.

Tento vnitřní řád stanovuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců, podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů dětí a zaměstnanců, podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy, podmínky zacházení s majetkem školy, provoz a vnitřní režim školní jídelny.

2. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ
Děti se stravují ve třídách. Děti dodržují po celou dobu jídla pravidla slušného chování a stolování.
Děti jsou povinni se řídit pokyny pedagoga, vedoucí školní jídelny, kuchařky.
Děti mají právo na zdravou vyváženou stravu odpovídajícího množství, na dodržování pitného režimu dle potřeby jednotlivce a na možnost odmítnutí některé potraviny, Na ochranu, péči a pomoc zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

3. PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Zákonný zástupce má právo na informace o zdraví a výživě dětí, vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy.

4. POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečností, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled, zároveň má povinnost včas hradit poplatek za stravné. 
Přihláškou ke stravování se zákonný zástupce zavazuje dodržovat vnitřní řád školní jídelny.

5. PODROBNOSTI PRAVIDEL VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ
V každé třídě platí předem dohodnutá pravidla, podle kterých probíhá organizace stolování. Pedagogové dohlížejí na kulturu stolování a na chování dětí při jídle. Děti se v rámci svých možností samostatně obsluhují. Pedagogové stolují s dětmi. Jsou dětem příkladem. Zároveň dohlížejí na dodržování pitného režimu po celý den. Děti nejsou do jídla nuceni, avšak chceme, aby jídlo alespoň ochutnaly. Zároveň si mohou určit velikost porce.

6. PRAVIDLA PRO PLATBY OBĚDŮ
Stravné se platí hotově u vedoucí školní jídelny. Termín je vyvěšen na nástěnce ve všech třídách. Nejpozději do 20. v daném měsíci.  Po domluvě s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelkou lze zvolit jiný termín.
V případě nezaplacení stravného ani po domluvě bude zákonný zástupce dítěte upozorněn písemně a dítě bude po dobu dluhu vyřazeno z MŠ.

Dieta, alergie-v případě výskytu dietní stravy či alergie na některou potravinu jsou povinni zákonní zástupci tuto skutečnost nahlásit VŠJ. V případě, že se dietní strava, alergie dítěte neslučuje s jídelníčkem MŠ, je nutné dohodnout náhradní řešení.

  Děti 2 – 6 let Děti 7 – 10 let
Ranní svačina 9 Kč 10 Kč
Oběd 22 Kč 24 Kč
Odpolední svačina 9 Kč 9 Kč
Cekem 40 Kč 43 Kč

Zaměstnanci: 40 Kč
Přeplatky se v průběhu roku převádějí do dalšího měsíce, při ukončení docházky do MŠ se vracejí v hotovosti zákonným zástupcům.

Dítě, které se nedostaví do 8.00 hod. do MŠ je automaticky odhlášeno pokud se zákonní zástupci předem nedohodnou s pedagogickým pracovníkem, že dítě přivedou později.  Při náhlém onemocnění je možné si v daný den vyzvednout oběd v době od 11.00 do 11.30 do vlastních jídlonosičů.

7. ORGANIZACE PROVOZU STRAVOVÁNÍ
Školní jídelna zajišťuje stravování dětí a závodní stravování zaměstnanců školy. Vedoucí školní jídelny  a zaměstnanci školní jídelny se řídí platnými hygienickými předpisy a směrnicemi vydanými ředitelkou školy. Stravování v MŠ zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu.

Nákup potravin: Nákup potravin a surovin k přípravě jídel je zajišťován dovážkou do MŠ dodavatelskými firmami. Každý dodavatel garantuje množství a kvalitu dodávaných surovin a nezávadnost zboží. Z ekonomických důvodů využíváme akčních cen a suroviny pro ŠJ nakupujeme i hotově.

Skladování potravin: Skladování potravin a zboží je zajišťováno podle teploty, sortimentu, záruční doby po minimální dobu. Je nepřípustné použití potravin s prošlou spotřební lhůtou. Je dodržována technologie při přípravě jídel- kritické body HACCP.

Výdej:
Ranní svačina | 8,15 – 8,45
Oběd | 11,15 – 12,45
Odpolední svačina | 14,15 – 14,30

Uvedené doby je možné posunout v rozpětí cca 15 minut v návaznosti na program jednotlivých tříd a školy.
Jídla jsou vyvážena do tříd výtahem, v nádobách tomu určených. Následně je jídlo připraveno k servírování na třídách.

Svačinky: Kuchařky připraví jídlo na tácy, košíčků, rozlijí pití. Děti si odebírají svačinku i pití samostatně, pouze u nejmladších dětí obchází s nabídkou učitelka a roznáší hrnečky. Použité nádobí si děti odnášejí samostatně na určené místo.

Oběd: Polévku rozlévá učitelka. Hlavní jídlo podává kuchařka přímo na třídě. Děti si samostatně talíř s hlavním jídlem odnáší ke stolu, pouze u nejmladších dětí roznáší talíře učitelky. Použité nádobí si děti odnášejí samy na určené místo, u nejmladších dětí dopomáhají učitelky.

Použité nádobí se umývá v myčkách v kuchyni, z hygienických důvodů až po vydání hlavního jídla.        

Mimořádný úklid při jídle zajišťuje školnice.

Jídelní lístek je vyvěšen v každé šatně a na webových stránkách školy a je pravidelně aktualizován. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školním jídelny s kuchařkou v souladu s dodržováním spotřebního koše vybraných potravin a na základě zásad zdravé výživy.

Pro všechny děti je zajištěn celodenní pitný režim. Každá třída má určené místo a svůj systém nalévání a omývání hrnečků dle specifik věkové skupiny.

8. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, OCHRANY ZDRAVÍ A OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY
Během výdeje stravy i konzumace dohlíží na děti pedagogická pracovnice. Děti i zaměstnanci se chovají dle pravidel bezpečnosti, v souladu s hygienickými předpisy, předcházejí vzniku úrazů. Všichni pedagogičtí pracovníci svým vzorem směřují k prevenci nezdravých návyků a zdraví prospěšného chování.

Stane-li se dítěti během stolování úraz, poskytne pedagogický pracovník neprodleně první pomoc. Každý úraz je neprodleně zaznamenám do Knihy úrazů.

9. OCHRANA MAJETKU ŠKOLNÍ JÍDELNY
Děti jsou vedeny k ochraně majetku školní jídelny – ke správnému a šetrnému zacházení s nádobím, nábytkem a dalším vybavením určeným k zajištění stravování dětí. Dojde-li při manipulaci s nádobím k drobným škodám na majetku (rozbitý hrnek, talíř) nebude škola požadovat po zákonných zástupcích náhradu škody. V případě, že dítě způsobí rozsáhlejší škodu na majetku, bude stanovena ředitelkou školy výše škody, která bude požadována od zákonných zástupců k úhradě. Všichni zaměstnanci jsou dětem, ve vztahu k majetku mateřské školy, vhodným příkladem. Vybavení a majetek se z budovy nevynáší.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Platnost vnitřního školního řádu školní jídelny od 1.9. 2022 na dobu neurčitou.

Sestavila : Kopačková Dana vedoucí ŠJ