NADCHÁZEJÍCÍ AKCE

NAVÝŠENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ CENY STRAVNÉHO

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZOVÁ, Smetanova 218, okres Sokolov

Č.j. 85/2022                                                                           

 V Březové dne 23.5.2022                                                                

Seznam přijatých uchazečů k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Mateřská škola Březová, Smetanova 218, okres Sokolov (dále jen „mateřská škola“),jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona

oznamuje zveřejněním seznamu rozhodnutí, kterými přijala uchazeče uvedené pod přiděleným registračním číslem k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Březová, Smetanova 218, okres Sokolov od školního roku 2022/2023:

Poř. číslo Registrační číslo uchazečeVýsledek řízeníPočet získaných bodů dle kritéríí
1.10.přijat6 bodů
2.21.přijat6 bodů
3.20.přijat6 bodů
4.7.přijat6 bodů
5.9.přijat5 bodů
6.2.přijat5 bodů
7.5.přijat5 bodů
8.11.přijat5 bodů
9.14.přijat5 bodů
10.13.přijat5 bodů
11.3.přijat5 bodů
12.4.přijat5 bodů
13.6.přijat5 bodů
14.8.nepřijat5 bodů
15.18.nepřijat5 bodů
16.16.nepřijat4 body
17.1.nepřijat2 body
18.17.nepřijat1 bod
19.19.nepřijat1 bod
20.15.nepřijat1 bod
21.12.nepřijat1 bod

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí uchazečů k předškolnímu vzdělávání v MŠ Březová, Smetanova 218, okres Sokolov od školního roku 2022/2023, za oznámená.

P o u č e n í :

V souladu s ustanoveními § 81 a násl. správního řádu a § 183 odst. odst. 2 a 4 školského zákona může uchazeč proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výše uvedeného seznamu přijatých uchazečů; prvním dnem lhůty je den následující po dni zveřejnění tohoto seznamu. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

V souladu s ustanovením § 82 odst. 2 správního řádu odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směruje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

                                                                                                                  podpis

                                                                                                          Bc. Gabriela Sacherová

                                                                                                               ředitel  školy

Datum zveřejnění: 23.5.2022

Datum sejmutí: 7.6.2022      

Rozhodnutí o přijetí si vyzvedněte v týdnu od 31.5. do 3.6.2022 v časech od 10.00 do 11.00. 

HLEDÁME PANÍ UČITELKU

VÝLET DO BEČOVSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADY

ZÁPISY DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – proběhnou v uvedené dny v čase mezi 10.00 až 11.15 hod. !!!

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme touto cestou rodičům Kubíčka Veláta za velké množství dobrůtek, které jsme z menší části vložily do masopustních balíčků. Zbytek bude použit na Den dětí. Moc si toho vážíme a děkujeme.

Dále děkujeme p. Žahourové a Tobiášové za papíry na kreslení, p. Vrabcové za hrníčky s podšálky a fixy a p. Otoupalovi za velké množství vystřihovánek a omalovánek, které příležitostně využijeme do balíčků pro děti.

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

Ode dne 2.2.2022 bude opět MŠ v provozu. Děti budou ve dvou třídách (s ohledem na nemocnost ostatních učitelek), odpoledne budou děti spojovány do jedné třídy. Žádáme důsledně rodiče, aby přivedli OPRAVDU zdravé děti bez jakýchkoli příznaků. Nezaměstnaní rodiče nebo rodiče, kteří jsou doma, nechť zváží, jestli děti do takto omezeného provozu dát.

UZAVŘENÍ MŠ

Vážení rodiče, z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 a z důvodu karantény jsme nuceni uzavřít MŠ ode dne 31.1.2022. Ohledně znovuotevření prosím sledujte aktuální zprávy zde nebo na našem facebookovém profilu. Rodičům zdravých dětí doporučujeme vyplnit formulář na stránkách ČSSZ o uzavření MŠ, pravděpodobně půjde o podobný formulář, jako minulý rok.

VÁNOČNÍ BESÍDKY

Vážení rodiče, na odkazu níže si můžete prohlédnout/stáhnout vánoční besídky našich tříd. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu, byly opravdu šikovné.

MŠ Smetanova – Disk Google

PODĚKOVÁNÍ

Mateřská škola velmi děkuje p. Čechové a p. Francové za perníčky a sladkosti pro děti ze 2. třídy. Dále děkuje rodičům Kubíka Veláta za veliké množství dobrot pro všechny děti, které využijeme do balíčků v průběhu roku.

DIVADLO

Ve čtvrtek 25.11.2021 zhlédnou děti v MŠ divadelní představení „O neposlušných kůzlátkách“. Vybíráme vstupné 50,- Kč.

DIVADLO

V pondělí 15.11.2021 děti ve školce shlédnou loutkové představení „Moucha a drak“.

SVĚTLUŠKY

Akce pro děti s rodiči doprovázená jednoduchými úkoly a ukončená opékáním jablíček (buřtů) na školní zahradě.

Kdy: úterý 16.11. od 17.00 hod.

Nahlaste prosím účast na akci paní učitelkám na třídách nejpozději do 12.11.!!!

NOC VE ŠKOLCE

Po akci Světlušky plánujeme volně navazují akci Noc ve školce určenou pouze pro předškolní třídu.

Žádáme rodiče, aby zvážili, zda je dítě schopno se této akce zúčastnit!!!

Na akci bude vybírána částka 40,- Kč, která bude použita na druhou večeři (pečivo s máslem) a na snídani (suroviny na jablečný koláč, který si děti v den akce samy upečou + mléko a cornflakes). Zbylé peníze použijeme na nákup sladkostí pro děti.

DIVADLO

V pondělí 11.10.2021 půjdou děti ze všech tří tříd do kulturního domu na Divadlo Letadlo.

KINO

Dne 7.10.2021 půjdou Šikulové a Čiperové na filmové představení „TROLLOVÉ“. Vstupné je 40,- Kč a bude vybíráno na jednotlivých třídách.

Trollové | kfilmu.net

ZRUŠENÍ EXKURZE – ČERNOŠÍN

Plánovaná středeční exkurze do třídírny odpadů v Černošíně musí být bohužel zrušena a to s ohledem na vysokou nemocnost dětí a učitelek MŠ.

ZÁPIS Z TŘÍDNÍCH SHŮZEK

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Milí rodiče, zveme vás na třídní schůzky, které se budou konat ve čtvrtek 9.9.2021 v 15.45 hod. na školní zahradě naší MŠ. Prosíme, dostavte se na schůzky bez Vašich dětí, aby bylo možné vše potřebné v klidu projednat.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Naše MŠ hledá KVALIFIKOVANOU učitelku na úvazek 1,5 hod. denně. Případné nabídky prosím zasílejte prostřednictvím našeho facebooku MŠ Smetanova Březová.