1. třída - MRŇOUSKOVÉ

Třída Mrňousků se nachází v přízemí vlevo. Jedná se o nejmladší věkovou skupinu dětí (2-3 roky).

2. třída – ČIPEROVÉ

Třída Čiperů se nachází v přízemí vpravo. Jedná se o skupinu dětí ve věku 4-5 let.

3. třída - ŠIKULOVÉ

Třída Šikulů se nachází v prvním patře. Jedná se o skupinu dětí v předškolním věku.

Motto

Nemůžeme děti všechno naučit, ale můžeme všechny učinit šťastnými. (Z. Matějček)

Charakteristika školy

Mateřská škola je umístěna uprostřed bytové zástavby města Březová. Budova je dvoupodlažní a nachází se zde tři třídy, ložnice, šatny a v suterénu budovy je umístěna kuchyň a skladové prostory.

Škola je obklopena velkou zahradou, která je vybavena novým sportovním zařízením, dvěma pískovišti i zastřešenou plochou. Je využívána k různým aktivitám a činnostem s dětmi.

Posláním naší školy je podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku a podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji. Dbáme na to , aby si děti osvojily základní pravidla chování, uvědomovaly si základní životní hodnoty a mezilidské vztahy. Vytváříme předpoklady pro další vzdělávání a snažíme se vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do školy. Poskytujeme speciálně pedagogickou i pedagogicko-psychologickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou uskutečňujeme v úzké spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Sokolově.

Podmínky mateřské školy jsou přizpůsobeny činnostem, které jsou dětem nabízeny. Tyto jsou záměrné nebo spontánní a jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování. Vzdělávání dětí je důsledně vázáno k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Interiér mateřské školy i přilehlá zahrada jsou přizpůsobené možnosti dostatečného volného pohybu dětí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený a to včetně aktivit, které MŠ organizuje jako nadstandardní. Těmi jsou saunování, předplavecký výcvik, pohybové činnosti v tělocvičně ZŠ.